Loading...

Utopia

UTOPIA WEBSITE VOORWAARDEN

Welkom op de website van Utopia. Deze website ("Website") behoort bij het televisieprogramma Utopia zoals uitgezonden door SBS Broadcasting B.V. (“SBS”) en geproduceerd Talpa Producties B.V. op basis van een door Talpa Content B.V. bedacht format (“Talpa”) Verder gezamenlijk te noemen: "SBS/Talpa" of "wij".

Onderstaande voorwaarden ("Websitevoorwaarden") geven de voorwaarden aan waaronder bezoekers van de Website gebruik kunnen maken. Ook de Privacy Policy en Cookie Policy van Talpa en het Privacy- en Cookie beleid van SBS zijn van toepassing op het gebruik van de Website. Vragen over deze Websitevoorwaarden kunnen worden gesteld via utopia@sbs.nl.

1. Toepasselijkheid
1.1 Door de Website te bezoeken en te gebruiken, aanvaard je de Websitevoorwaarden, de Privacy Policy en Cookie Policy van Talpa en het Privacy- en Cookie beleid van SBS. Alle documenten zijn te raadplegen, downloaden en printen op de Website.

1.2 Indien de Website gebruik maakt van diensten van derden, kunnen tevens algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn. SBS/Talpa is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden. Als via de Website kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen eveneens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid deze Websitevoorwaarden de Privacy Policy en Cookie Policy van Talpa en het Privacy- en Cookie beleid van SBS prevaleren.

1.3 SBS/Talpa kan deze Websitevoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw bezoek aan de Website zijn steeds de op dat moment geldende Websitevoorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze Websitevoorwaarden bij elk bezoek aan de Website te checken.

2. Gebruik van de Website
2.1 Op de Website kun je informatie vinden over Utopia en de producten en diensten van SBS/Talpa. Ook kun jij je registreren, bijvoorbeeld om je op te geven als bezoeker, of deze bijvoorbeeld te gebruiken als '2nd screen' gedurende een televisie-uitzending, doen van aankopen etc.

2.2 Indien jij je via de Website registreert, bescherm dan jouw accountgegevens en wachtwoorden steeds zorgvuldig. Verstrek deze gegevens nooit aan anderen. Zorg er steeds voor dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten zodat wij jouw account kunnen blokkeren. Doe je dat niet, dan kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen.

2.3 Indien jij via de Website informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content kunt aanleveren ("Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Ook garandeer je dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaar je SBS/Talpa voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage.

2.4 Door het insturen, plaatsen of uploaden van jouw Bijdrage, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij jou berusten - overgedragen aan SBS/Talpa, zonder dat SBS/Talpa jou daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal jij daartoe op eerste verzoek van SBS/Talpa alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op jouw Bijdrage niet mogelijk is, verstrek jij hierbij aan SBS/Talpa een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. Jij doet hierbij jegens SBS/Talpa afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van jouw Bijdrage, is SBS/Talpa bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's, social media en websites.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) Website, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij SBS/Talpa, dan wel haar licentiegevers. Zonder toestemming van SBS/Talpa is het niet toegestaan om (delen van) de Website te kopiëren of de merken van SBS/Talpa te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan de Website te framen. De inhoud van de Website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van SBS/Talpa vereist.

3.2 Je zal de naam en reputatie van SBS/Talpa te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat jouw gebruik van de Website op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van SBS/Talpa.

4. Aansprakelijkheid
4.1 De Website is met de grootste zorg samengesteld. SBS/Talpa kan echter niet garanderen dat de Website altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zullen zijn of zullen werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. SBS/Talpa houdt zich het recht voor de Website (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten uit kan ontlenen.

4.2 SBS/Talpa is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die jij of derden via de Website plaatsen of verschaffen. SBS/Talpa behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de Website worden geplaatst.

4.3 SBS/Talpa is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Website of andere websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks.

4.4 SBS/Talpa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit onbereikbaarheid van de Website, uit de toelevering van via de Website gevraagde diensten of uit het afgaan op informatie die op de Website wordt verstrekt. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SBS/Talpa.

4.5 Onverminderd het elders bepaalde, vrijwaar je SBS/Talpa voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Website, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens SBS/Talpa, een andere gebruiker van de Website dan wel een derde. Je zal SBS/Talpa alle schade en kosten vergoeden die SBS/Talpa als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

5. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting
5.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.2 De Websitevoorwaarden doen geen afbreuk aan jouw dwingendrechtelijke rechten als consument.

5.3 Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

Laatste update: 14 december 2013

Volg Utopia

© SBS BROADCASTING / TALPA CONTENT 2019