Loading...

Utopia

UTOPIA APP GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie ("App"), behorend bij het televisieprogramma Utopia, zoals uitgezonden door SBS Broadcasting B.V. en geproduceerd Talpa Producties B.V. op basis van een door Talpa Content B.V. bedacht format en bij de Utopia website (“Website”). De App wordt beheerd door SBS Broadcasting B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33268595 en kantoorhoudende aan het Rietlandpark 333 te Amsterdam. SBS Broadcasting B.V. (en de aan haar gelieerde bedrijven) en Talpa Global B.V. (en de aan haar gelieerde bedrijven) verder ook te noemen “Wij”.

Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via utopia@sbs.nl.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App.

1.2 Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaard je als gebruiker van de App ("Gebruiker") deze Gebruiksvoorwaarden, het SBS Privacy- en Cookie beleid en de Privacy Policy en Cookie Policy van Talpa.

1.3 Deze Gebruiksvoorwaarden, het SBS Privacy- en Cookie beleid, de Privacy Policy en de Cookie Policy van Talpa zijn tevens te raadplegen, downloaden en printen op de Website

1.4 Indien de App gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing SBS en Talpa zijn niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden, het SBS Privacy- en Cookie beleid en de Privacy Policy en de Cookie Policy van Talpa.

1.5 Als via de App kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de laatste.

1.6 Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.

2. Licentie
2.1 Wij verlenen aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.2 De Gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van ons. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

2.3 Wij hebben te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de App te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. We zullen de Gebruiker hierover op een passende wijze informeren.

3. Gebruik van de App
3.1 Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico.

3.2 Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn ouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

3.3 Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Gebruiker zich te registreren via de App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is het SBS Privacy- en Cookie beleid, de Privacy Policy en de Cookie Policy van Talpa van toepassing. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen van gegevens dient de Gebruiker ons onmiddellijk via utopia@sbs.nl op de hoogte te stellen.

3.4 Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

3.5 Indien de Gebruiker via de App informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aan kan leveren ("Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. In dat geval garandeert de Gebruiker dat de Bijdrage via de App geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart ons voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage via de App.

3.6 Door het insturen van een Bijdrage door de Gebruiker via de App worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan ons, zonder dat wij daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd zijn. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van ons alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan ons een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens ons afstand van alle eventuele aan hem/haar toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, zijn wij bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) App, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij ons, dan wel hun licentiegevers.

4.2 De Gebruiker zal de naam en reputatie van SBS en Talpa te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat zijn/haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van SBS en/of Talpa.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De App is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Wij behouden ons het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.

5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via de App plaatsen of verschaffen. Wij behouden ons het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de App worden geplaatst.

5.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SBS en/of Talpa.

5.4 De Gebruiker vrijwaart ons voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens ons, een andere gebruiker van de App dan wel een derde. De Gebruiker zal ons alle schade en kosten vergoeden die wij als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

6. Beëindiging gebruik van de App door Gebruiker
6.1 De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te deinstalleren.

7. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting
7.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 De Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan jouw dwingendrechtelijke rechten als consument.

7.3 Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

Laatste update: 14 december 2013

Volg Utopia

© SBS BROADCASTING / TALPA CONTENT 2019