Loading...

Utopia

UTOPIA PASPOORT VOORWAARDEN

Welkom bij het registratie- en abonnementsgedeelte van Utopia (het “Paspoort”). Het Paspoort behoort bij het televisieprogramma Utopia (het “Programma”) zoals uitgezonden door Talpa TV B.V., onderdeel van Talpa Network (“Talpa TV”, “wij” of “ons”). Het Talpa Network Account (het “Account”) geeft de Paspoorthouder toegang tot de content op de Utopia website en apps. Er zij twee soorten paspoorten mogelijk; het gratis paspoort en het premium paspoort. In deze voorwaarden is onder punt 3.1 terug te vinden wat beide inhouden.

Op het gebruik van het Paspoort zijn deze gebruiksvoorwaarden (de “Paspoortvoorwaarden”) van toepassing.

Talpa TV is verantwoordelijk voor het Paspoort en alle mogelijkheden, voorzieningen en functies die daarvan onderdeel uitmaken, waaronder de Utopia website, de Utopia app, gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software (gezamenlijk de “Service”).

1. Toepasselijkheid Paspoortvoorwaarden

1.1 Op je gebruik van het Paspoort zijn deze Paspoortvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van Talpa Network (tezamen de “Voorwaarden”) van toepassing. In geval van afwijkingen tussen deze Paspoortvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van Talpa Network, gaan deze Paspoortvoorwaarden vóór.


Als binnen de Service wordt deelgenomen aan (promotionele) acties zijn tevens de Algemene Spelvoorwaarden en eventuele aanvullende spelvoorwaarden van Talpa TV van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.2 Binnen de Service wordt gebruik gemaakt van diensten van derden en dientengevolge kunnen tevens algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor voorwaarden en beleid van derden.

1.3 Wij kunnen de Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. We zullen je over de betreffende aanpassing(en) informeren. In geval van ingrijpende wijzigingen heb je het recht om je lidmaatschap te beëindigen voor het eind van de maand waarin je de laatste betaling hebt gedaan. Je behoudt toegang tot de Service gedurende de maand waarvoor je hebt betaald.

2. Privacy

De persoonsgegevens die wij in het kader van jouw lidmaatschap en het gebruik van de Service verwerken, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van Talpa Network.

3. Lidmaatschap, facturering en opzegging

3.1 Lidmaatschap

Er zijn twee soorten lidmaatschap:

a. Premium Paspoort: een betaald lidmaatschap dat maandelijks wordt voortgezet totdat je het zelf opzegt of wij het beëindigen. Je moet bij aanvang van je lidmaatschap een van de geboden betalingsmethoden opgeven (de “Betalingsmethode”). We brengen de maandelijkse kosten voor het lidmaatschap via de door jou gekozen Betalingsmethode automatisch in rekening. Je kan te allen tijde je lidmaatschap stopzetten. Je toegang tot de Service loopt door tot de dag in de eerstvolgende maand waarin je de betaling hebt gedaan.

b. Het gratis Paspoort: een gratis lidmaatschap dat wordt geactiveerd door een Talpa Network account aan te maken of met een bestaand Talpa Network Account in te loggen; “Registreren”. Het gratis Paspoort kan worden geüpgraded naar een Premium Paspoort om gebruik te maken van de betaalde diensten binnen de Service. Het gratis Paspoort geeft toegang tot de nieuwsberichten, de video’s en een selectie van livestreams.

3.2 Facturering

a. Terugkerende facturering: wanneer je een Premium Paspoort lidmaatschap hebt, autoriseer je ons om maandelijks de lidmaatschapskosten tegen het dan geldende tarief, alsmede andere door jou gemaakte kosten in verband met je gebruik van de Service, te incasseren via je Betalingsmethode. Je bent je ervan bewust dat het gefactureerde maandbedrag per maand om diverse redenen kan variëren, zoals verschillende bedragen door promotie-aanbiedingen en/of een gewijzigd of toegevoegd abonnement. Je autoriseert ons om dergelijke variërende bedragen, die maandelijks in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen via je Betalingsmethode. De betaling wordt verwerkt door Talpa Technology B.V.

b. Prijswijzigingen: we behouden ons het recht voor om geheel naar eigen inzicht de prijzen voor het Paspoort en onderdelen hiervan op enigerlei wijze en te allen tijde te wijzigen. Tenzij zoals anderszins nadrukkelijk is bepaald in deze Paspoortvoorwaarden, gaan prijswijzigingen in nadat je per e-mail hiervan een kennisgeving hebt ontvangen.

c. Factureringscyclus: de lidmaatschapskosten voor het Paspoort worden in rekening gebracht aan het begin van het betaalde gedeelte van je lidmaatschap en elke maand daarna, totdat je je lidmaatschap opzegt. We brengen de kosten elke maand automatisch via je Betalingsmethode in rekening 3 (drie) dagen voor de kalenderdag die overeenkomt met het begin van je betaalde lidmaatschap. Lidmaatschapskosten worden volledig geïncasseerd op het moment van betaling. We behouden ons het recht voor om het tijdstip van onze facturering te wijzigen, met name, zoals hieronder is aangegeven, als we het bedrag niet in rekening kunnen brengen via je Betalingsmethode. Je verlengingsdatum kan veranderen door wijzigingen in je lidmaatschap. Klik binnen onze Utopia Website op de link ‘Mijn Paspoort’ als je de ingangsdatum voor je volgende vernieuwingsdatum wilt bekijken. We kunnen je Betalingsmethode autoriseren in afwachting van lidmaatschapskosten voor het Paspoort. 'Facturering' of 'in rekening brengen' zoals gebruikt in deze Paspoortvoorwaarden, betekent een afschrijving, debitering of andere betalingsvereffening, zoals van toepassing, via je Betalingsmethode. Tenzij anderszins is vermeld, verwijst ‘maand’ of ‘maandelijks’ naar je factureringscyclus.

d. Geen terugbetalingen: betalingen worden niet terugbetaald of gecrediteerd voor gedeeltelijk ongebruikte perioden. Na opzegging blijf je echter toegang tot de Service houden tot het einde van je huidige factureringsperiode. Te allen tijde en om enigerlei reden kunnen we een terugbetaling, korting of andere vergoeding geven aan enkele of alle leden ("terugbetalingen"). Het bedrag en de vorm van deze terugbetalingen en de beslissing om deze te verrichten zijn geheel naar goeddunken van ons. Als wij in een bepaald geval een terugbetaling doen, betekent dit geenszins dat jij, of ander lid, in de toekomst recht kan doen gelden op een terugbetaling.

e. Betalingen: Als een betaling niet kan worden geïncasseerd, omdat deze bijvoorbeeld is vervallen of omdat het saldo te laag is, of om andere redenen, en je je Betalingsmethode niet bijwerkt of je Paspoort niet opzegt (zie "Opzegging" hieronder), blijf je verantwoordelijk voor niet-geïncasseerde bedragen en autoriseer je ons om de Betalingsmethode te blijven factureren, ook nadat deze is bijgewerkt. Dit kan leiden tot een wijziging in de factureringsdatum voor je betalingen. Als je je bij ons hebt geregistreerd waarbij je je Account bij derden (iTunes, Google of een soortgelijke Account) als Betalingsmethode gebruikt, en je je Paspoort wilt opzeggen, moet je dit doen via deze derden, bijvoorbeeld door naar je Account bij de toepasselijke derden te gaan en de automatische verlengingsoptie uit te schakelen, of door je abonnement op het Paspoort op te zeggen. Je kunt de factureringsgegevens voor je lidmaatschap ook raadplegen via je Account bij de betreffende derden. Voor bepaalde Betalingsmethoden kan de aanbieder van je Betalingsmethode valuta- of andere kosten in rekening brengen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betalingsmethode.

f. Opzegging. Je kunt je lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen. Je blijft dan toegang tot de Service behouden tot het einde van je maandelijkse factureringsperiode. We doen geen terugbetaling voor gedeeltelijke maanden van de lidmaatschapsperiode. Als je wil opzeggen, ga je op onze Utopia Website naar de pagina ‘Mijn Paspoort’ en volg je de instructies voor opzegging.

4. Service

4.1 Als je lid wilt worden van het Paspoort, moet je minimaal achttien jaar zijn. Als je jonger bent dan achttien jaar, mag je alleen een Paspoort nemen met toestemming van je ouder(s) of wettelijke voogd(en) en de Service alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijk voogd.

4.2 De Service en alle content die via onze Service wordt bekeken, zijn uitsluitend bestemd voor je eigen persoonlijke gebruik. Tijdens je lidmaatschap verlenen we je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Service te gebruiken en de content te bekijken die alleen voor dat doel via de Service worden gestreamd. Met uitzondering van voornoemde beperkte licentie wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen.

4.3 Je kunt de content op alle apparaten bekijken die een verbinding hebben met het internet en welke geschikt zijn om audiovisuele content op te bekijken. We kunnen het aantal beschikbare apparaten voor gebruik en de gelijktijdige streams van de Service naar geschikte apparaten naar eigen inzicht wijzigen en zullen je alsdan via een bericht op onze Utopia Website of door middel van een ander aan jou gericht bericht hiervan op de hoogte te stellen.

4.4 We werken de Service doorlopend bij en er komt voortdurend nieuwe content bij. Verder updaten we onze Service of aspecten daarvan op regelmatige basis, inclusief onze Utopia Website, gebruikersinterfaces, abonnementen, aanbiedingsopties, beschikbaarheid van Utopia content, prijzen, acties en Paspoortvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om je zonder kennisgeving mee te nemen in, of uit te sluiten van, updates en of tests in verband daarmee. We behouden ons het recht voor om regelmatig en geheel naar eigen inzicht te wijzigen hoe we onze Service aanbieden en exploiteren, alsmede om de Service en/of het Paspoort op elk moment geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

4.5 Je stemt ermee in om de Service, inclusief alle voorzieningen en functies in verband hiermee, te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, inclusief geldende beperkingen ten aanzien van openbare vertoning of gebruik van de Service en/of de content. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Service, niet te archiveren, te downloaden (anders dan via benodigde caching voor persoonlijk gebruik), te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, hiervan afgeleide werken te maken, te koop aan te bieden of te gebruiken (behalve zoals nadrukkelijk is geautoriseerd in deze Paspoortvoorwaarden) zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Je stemt er ook mee in om de beveiligingen zoals door ons aangebracht tegen verveelvoudigen, openbaar maken en/of ter beschikking stellen van de Service niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te belemmeren of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken voor toegang tot de Service; software of andere producten die via de Service toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de Service te manipuleren; of geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Service te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, inclusief softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's.

4.6 Regelmatig en per land kunnen we de content die beschikbaar zal zijn om te kijken, alsmede de functionaliteiten zoals behorend bij het Paspoort, wijzigen. De kwaliteit van de weergave van streaming van content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte, de snelheid van je internetverbinding, kwaliteit waarin je de content wenst te streamen, etc. Je bent zelf verantwoordelijk voor de apparaten waarop je de Service wenst te gebruiken alsmede voor de toegang tot het internet en alle kosten die daarmee zijn gemoeid. Vraag je (mobiele) internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata. Wij verklaren of garanderen niets over de kwaliteit van je kijkbeleving op het scherm. De wachttijd totdat een stream van de geselecteerde content daadwerkelijk wordt gestart, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals je locatie, op dat moment beschikbare bandbreedte, de geselecteerde kwaliteit van de content en de configuratie van je apparaat waar je het Paspoort op afneemt.

4.7 Veel van de software die wordt gebruikt om de Service te kunnen gebruiken en om de content te kunnen afspelen alsmede voor vele overige functionaliteiten, bestaat uit zgn. third party software, oftewel software die eigendom is van derden. Daarnaast is er software die ons eigendom is. Deze software kan variëren per apparaat en medium, en ook functies kunnen verschillen tussen apparaten. Deze derden zullen bij het downloaden (indien en voor zover je deze software niet reeds in verband met een andere toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd) hun voorwaarden en condities voorleggen ter acceptatie voor het gebruik van hun software. Indien je niet wenst in te stemmen met deze noodzakelijke software kan je geen gebruik maken van de Service. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de werking van deze software en geven geen garanties voor de werking en de compatibiliteit met onze Service. Gebruik onze Service niet indien je niet kunt instemmen met voornoemde voorwaarden. Als je een apparaat waarop de Service te gebruiken is verkoopt, verliest, in bruikleen geeft aan een derde, of anderszins niet meer tot jouw beschikking hebt dan kan je via ‘Mijn Paspoort’ een bepaald apparaat deactiveren. Let op; indien je niet deactiveert kunnen opvolgende gebruikers van het apparaat mogelijk toegang tot de Service hebben en toegang tot sommige van je Accountgegevens. Volg de instructies op de Utopia Website in ‘Mijn Paspoort’.

4.8 We kunnen jouw gebruik van onze Service beëindigen of beperken, zonder compensatie of kennisgeving, indien wij vermoeden dat je: (i) in strijd met deze Paspoortvoorwaarden handelt; of (ii) de Service op een illegale of ongepaste manier gebruikt.

4.9 Het staat ons vrij om opmerkingen, informatie, ideeën, reviews, technieken of ander materiaal welke je mogelijk naar ons stuurt ("Feedback"), inclusief reacties op vragenlijsten of via postings in de Service, inclusief de Website en gebruikersinterfaces, zonder verdere compensatie, erkenning of betaling ten behoeve van jou, te gebruiken voor enigerlei doel, zoals het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten, diensten en het maken, wijzigen of aanpassen van de Service, het Programma, het onderliggende format, etc. Bovendien stem je ermee in om geen 'persoonlijkheidsrechten' in en op de Feedback in te roepen, voor zover afstand is toegestaan conform de Nederlandse wet. Als je ons ongevraagde materialen of ideeën toestuurt, doe je dit in de wetenschap dat je hiervoor geen enkele extra tegenprestatie zult ontvangen. Daarnaast doe je afstand van alle mogelijke vorderingen jegens ons betreffende het gebruik van deze materialen en ideeën.

5. Wachtwoorden en toegang tot Account

5.1 De Paspoorthouder heeft toegang tot en controle over het Account. De Paspoorthouder is ervoor verantwoordelijk om de aan ons verstrekte gegevens in verband met zijn/haar Account bij te werken en waarheidsgetrouw en nauwkeurig te houden.

5.2 Teneinde je eenvoudig toegang te bieden tot je Account en je te helpen bij het beheer van de Service, implementeren wij technologie waarmee we je kunnen herkennen als Paspoorthouder en je rechtstreeks toegang tot je Account kunnen bieden zonder dat je steeds een log-in en wachtwoord of een andere gebruikers-id hoeft in te voeren wanneer je de Service opnieuw bezoekt. Dit geldt ook voor toegang via Service compatible apparaten of de Website.

5.3 Indien je je wachtwoord van de Service deelt met anderen of anderen toegang biedt tot de Service via jouw Account, stem je er mee in dat je verantwoordelijk bent voor de naleving van de Paspoortvoorwaarden door een ieder waarmee je je wachtwoord deelt of waaraan je toegang biedt tot de Service via jouw Account.

5.4 Wij behouden ons het recht om op elk gewenst moment een Utopia Paspoort (gratis of premium) te blokkeren, waarvan het lid al dan niet op de hoogte wordt gesteld, om ons en de Paspoorthouder te beschermen tegen vermeende frauduleuze activiteiten. Wij zijn niet verplicht om lidmaatschapskosten voor de geblokkeerde Paspoort(en) geheel danwel gedeeltelijk terug te betalen. Bij een geblokkeerd Paspoort blijft het Talpa Network Account wel actief binnen de andere merken van Talpa Network.

5.5 Als je hulp nodig hebt met je Account kun je op elk gewenst moment op onze Website op de link ‘Help’ klikken. Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen.

6. Uitsluiting van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid

6.1 De Service en alle content, software en verdere functionaliteiten in verband hiermee worden in de huidige staat (‘as is’) en naar beschikbaarheid (‘as available’) geleverd, met alle tekortkomingen en zonder enige garantie. Wij garanderen, verklaren of waarborgen niet dat je de Service ononderbroken of zonder fouten zult kunnen gebruiken en ook niet de voortdurende compatibiliteit van software en apparaten met onze Service.

6.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de Service anders dan directe schade ontstaan door opzet of grove schuld aan onze zijde.

7. Toepasselijke recht

7.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de Service anders dan directe schade ontstaan door opzet of grove schuld aan onze zijde.

7.2 Als een of meer bepalingen van deze Paspoortvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven hiermee de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onaangetast.

Laatste update: 14 juni 2019

Volg Utopia

© SBS BROADCASTING / TALPA CONTENT 2019