Loading...

Utopia

UTOPIA PASPOORT VOORWAARDEN

Welkom bij het abonnementsgedeelte van Utopia (het “Paspoort”). Het Paspoort behoort bij Utopia, het televisieprogramma (het “Programma”) zoals uitgezonden door TALPA TV BV en geproduceerd door Talpa Producties B.V. naar een format van Talpa Content B.V. Het gebruik van het Paspoort is onderhavig aan deze gebruiksvoorwaarden (de “Paspoortvoorwaarden”).

SBS Broadcasting B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (“SBS”) en Talpa Global B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (“Talpa”) (SBS en Talpa gezamenlijk verder te noemen “wij” of “ons”) zijn verantwoordelijk voor het Paspoort en daarbij behorende mogelijkheden (de “Service”) tot het kijken van Utopia, inclusief alle mogelijkheden, voorzieningen en functies, de Utopia website, de Utopia applicatie en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software in verband met onze Service.

1. Toepasselijkheid Paspoortvoorwaarden

1.1 Je gebruik van de Service is onderhavig aan deze Paspoortvoorwaarden, alsmede aan het SBS Privacy- en Cookie beleid, de Talpa Privacy Policy, de Talpa Cookie Policy (hierna gezamenlijk verder te noemen het “Utopia Privacy Beleid”), de Utopia Websitevoorwaarden en de Utopia App Voorwaarden en indien je via een social media account inlogt op de Service of social media gebruikt eveneens de Utopia Social Media Voorwaarden. Gebruik de Service niet als je niet instemt met deze Paspoortvoorwaarden.

1.2 Binnen de Service wordt gebruik gemaakt van diensten van derden en dientengevolge kunnen tevens algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor voorwaarden en beleid van derden. Als binnen de Service wordt deelgenomen aan (promotionele) acties zijn tevens aanvullende actievoorwaarden van toepassing.

1.3 Wij kunnen deze Utopia Paspoort Voorwaarden, inclusief het Utopia Privacy Beleid, de Utopia Website- , App- en Social Media Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Dergelijke herzieningen gaan direct in, uitgezonderd herzieningen in de Paspoortvoorwaarden welke per de eerste van de maand volgend op de wijzingen ingaan.

2. Privacy

Persoonlijke gegevens vallen onder ons Utopia Privacy Beleid, waarvan de voorwaarden zijn opgenomen in deze Paspoortvoorwaarden. In ons Utopia Privacy Beleid kun je lezen hoe we met deze gegevens omgaan.

3. Communicatievoorkeuren

Je gaat ermee akkoord dat je elektronische berichten van ons kunt ontvangen in verband met je Paspoort en de Service. Deze berichten kunnen bestaan uit e-mails op het e-mailadres dat je tijdens de registratie voor het Paspoort hebt opgegeven, of berichten die via de Service of op de pagina “Mijn Paspoort” worden gepubliceerd. De berichten omvatten kennisgevingen over je Paspoort (zoals betalingsautorisaties, wijzigingen in je wachtwoord of betalingsmethode, bevestigings-e-mails en andere transactiegegevens) en zijn onderdeel van je relatie met ons. Je stemt ermee in dat wij kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere berichten langs elektronische weg naar je kunnen sturen. Je kunt het beste kopieën van elektronische berichten bewaren door een afdruk te maken of een elektronische kopie op te slaan. Je geeft ook aan dat je bepaalde andere berichten van ons wilt ontvangen, zoals nieuwsbrieven over nieuwe functies en content van ons, speciale aanbiedingen, promotionele bekendmakingen en klantenenquêtes via e-mail of andere methoden. Als je bepaalde berichten die geen betrekking hebben op de Service niet meer wilt ontvangen kan je dit aangegeven in ‘Mijn Paspoort’ bij ‘Wijzig Gegevens’. Lees ons Utopia Privacy Beleid voor meer informatie over onze marketingberichten.

4. Lidmaatschap, gratis proefperioden, facturering en opzegging

4.1 Lidmaatschap

a. Doorlopend Paspoort: lidmaatschap op de Service, dat met een gratis proefperiode kan beginnen, wordt maandelijks voortgezet totdat je het opzegt of wij het beëindigen. Je moet over internettoegang beschikken en een recente, geldige, geaccepteerde betalingsmethode opgeven (die regelmatig kan worden bijgewerkt, en hierna "Betalingsmethode" zal worden genoemd en welke op de Utopia Website worden gecommuniceerd) om de Service te gebruiken. We brengen de maandelijkse lidmaatschapskosten voor de Service via je Betalingsmethode in rekening. Om te voorkomen dat de lidmaatschapskosten van de volgende maand in rekening worden gebracht via je Betalingsmethode dien je je lidmaatschap tenminste 3 (drie) dagen voor het einde op te zeggen voordat dit maandelijks wordt verlengd. Standaard brengen wij 3 (drie) dagen voor het eind van je maand het bedrag voor je volgende maand in rekening. Je kan te allen tijde je Paspoort stopzetten en je toegang tot de Service wordt pas beëindigd aan het einde van je maand.

b. Verschillende soorten Paspoorten: we kunnen verschillende soorten lidmaatschapsabonnementen aanbieden, waaronder speciale promotionele lidmaatschappen of lidmaatschappen met afwijkende voorwaarden en beperkingen. Als de voorwaarden wezenlijk afwijken van deze Paspoortvoorwaarden, wordt dit aangegeven tijdens je registratie of door middel van andere berichten die aan jou zijn gericht. Specifieke details over je lidmaatschap kan je raadplegen door op de Utopia Website op de link ‘Mijn Paspoort’ te klikken. Sommige promotionele lidmaatschappen worden door derden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en services. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten en services van deze derden. We behouden ons het recht voor om de door ons aangeboden lidmaatschapsvormen te wijzigen, te beëindigen of anderszins aan te passen, waar je alsdan schriftelijk over wordt geïnformeerd.

4.2 Gratis proefperioden

a. Je Paspoort kan met een gratis proefperiode beginnen. De gratis proefperiode van je lidmaatschap op de Service kan één maand duren of zoals anderszins is aangegeven tijdens de registratie. Gratis proefperioden mogen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Gratis proefperioden zijn alleen bestemd voor nieuwe leden en bepaalde voormalige leden. We behouden ons het recht voor om geheel naar eigen inzicht te bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis proefperiode.

b. We zullen je maandelijkse lidmaatschapskosten voor de Service 3 (drie) dagen voor het einde van de gratis proefperiode voor het eerst in rekening brengen via je Betalingsmethode, tenzij je tijdig opzegt. Om specifieke details van je lidmaatschap te bekijken, waaronder de prijs van je maandelijkse lidmaatschap en de einddatum van je gratis proefperiode, kan je op de Utopia Website op de link naar ‘Mijn Paspoort’ klikken. We kunnen je Betalingsmethode op verschillende manieren autoriseren. Zo kunnen we de Betalingsmethode autoriseren voor maximaal één maand zodra je je registreert. In sommige gevallen kan je beschikbare saldo of kredietlimiet worden verlaagd om de autorisatie tijdens je gratis proefperiode weer te geven.

c. Je ontvangt geen bericht van ons dat je gratis proefperiode is afgelopen of dat het betalende gedeelte van je lidmaatschap is ingegaan. Via de link ‘Mijn Paspoort’ of in het informatie gedeelte over de Service op de Utopia Website vind je informatie over het opzeggen van het Paspoort voor toekomstige maanden. We blijven je lidmaatschapskosten maandelijks via je Betalingsmethode in rekening brengen totdat je je lidmaatschap opzegt, of anders vindt uiterlijk december 2015 (de maand waarin het Programma definitief eindigt) de laatste betaling plaats in het kader van de Service.

4.3 Facturering

a. Terugkerende facturering: wanneer je je Paspoort start, autoriseer je ons om maandelijks de lidmaatschapskosten voor de Service tegen het dan geldende tarief, alsmede andere door jou gemaakte kosten in verband met je gebruik van de Service, af te schrijven via je Betalingsmethode. Je onderkent dat het gefactureerde maandbedrag per maand om diverse redenen kan variëren, zoals verschillende bedragen door promotie-aanbiedingen en/of een gewijzigd of toegevoegd abonnement. Je autoriseert ons om dergelijke variërende bedragen, die maandelijks in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen via je Betalingsmethode. De betaling wordt verwerkt door Talpa Technology B.V..

b. Prijswijzigingen: we behouden ons het recht voor om geheel naar eigen inzicht de prijzen voor onze Service en onderdelen hiervan op enigerlei wijze en te allen tijde te wijzigen. Tenzij zoals anderszins nadrukkelijk is bepaald in deze Paspoortvoorwaarden, gaan prijswijzigingen voor de Service in nadat je per e-mail hiervan een kennisgeving hebt ontvangen.

c. Factureringscyclus: de lidmaatschapskosten voor onze Service worden in rekening gebracht aan het begin van het betaalde gedeelte van je lidmaatschap en elke maand daarna, tenzij en totdat je je lidmaatschap opzegt. We brengen de kosten elke maand automatisch via je Betalingsmethode in rekening 3 (drie) dagen voor de kalenderdag die overeenkomt met het begin van je betaalde lidmaatschap. Lidmaatschapskosten worden volledig geïncasseerd op het moment van betaling. We behouden ons het recht voor om het tijdstip van onze facturering te wijzigen, met name, zoals hieronder is aangegeven, als we het bedrag niet in rekening kunnen brengen via je Betalingsmethode. Als je betalende lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een volgende maand niet voorkomt zullen we de kosten voor die volgende maand in rekening brengen op een andere dag in de toepasselijke maand die we geschikt achten. Als je bijvoorbeeld je lidmaatschap hebt gestart of betalend lid bent geworden op 31 januari, is je volgende betalingsdatum waarschijnlijk 3 (drie) dagen voor 28 februari en wordt je Betalingsmethode in rekening gebracht op die datum. Je verlengingsdatum kan veranderen door wijzigingen in je lidmaatschap. Klik binnen onze Utopia Website op de link ‘Mijn Paspoort’ als je de ingangsdatum voor je volgende vernieuwingsdatum wilt bekijken. We kunnen je Betalingsmethode autoriseren in afwachting van lidmaatschapskosten voor de Service. 'Facturering' of 'in rekening brengen' zoals gebruikt in deze Paspoortvoorwaarden, betekent een afschrijving, debitering of andere betalingsvereffening, zoals van toepassing, via je Betalingsmethode. Tenzij anderszins is vermeld, verwijst ‘maand’ of ‘maandelijks’ naar je factureringscyclus.

d. Geen terugbetalingen: betalingen worden niet terugbetaald of gecrediteerd voor gedeeltelijk ongebruikte perioden. Na opzegging blijf je echter toegang tot de Service houden tot het einde van je huidige factureringsperiode. Te allen tijde en om enigerlei reden kunnen we een terugbetaling, korting of andere vergoeding geven aan enkele of alle leden ("terugbetalingen"). Het bedrag en de vorm van deze terugbetalingen en de beslissing om deze te verrichten zijn geheel naar goeddunken van ons. Als wij in een bepaald geval een terugbetaling doen, betekent dit geenszins dat jij, of ander lid, in de toekomst recht kan doen gelden op een terugbetaling.

e. Betalingen: Als een betaling niet in rekening kan worden gebracht, omdat deze bijvoorbeeld is vervallen of omdat het saldo te laag is, of om andere redenen, en je je Betalingsmethode niet bijwerkt of je Paspoort niet opzegt (zie "Opzegging" hieronder), blijf je verantwoordelijk voor niet-geïncasseerde bedragen en autoriseer je ons om de Betalingsmethode te blijven factureren, ook nadat deze is bijgewerkt. Dit kan leiden tot een wijziging in de factureringsdatum voor je betalingen. Als je je bij ons hebt geregistreerd waarbij je je account bij derden (iTunes, Google of een soortgelijke account) als Betalingsmethode gebruikt, en je je Paspoort op om het even welk moment wilt opzeggen, ook tijdens je gratis proefperiode, moet je dit doen via deze derden, bijvoorbeeld door naar je account bij de toepasselijke derden te gaan en de automatische verlengingsoptie uit te schakelen, of door je abonnement op de Service op te zeggen. Je kunt de factureringsgegevens voor je lidmaatschap ook raadplegen via je account bij de betreffende derden. Voor bepaalde Betalingsmethoden kan de aanbieder van je Betalingsmethode valuta- of andere kosten in rekening brengen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betalingsmethode.

f. Opzegging. Je kunt je lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen. Je blijft dan toegang tot de Service behouden tot het einde van je maandelijkse factureringsperiode. We doen geen terugbetaling voor gedeeltelijke maanden van de lidmaatschapsperiode. Als je wilt opzeggen, ga je op onze Utopia Website naar de pagina ‘Mijn Paspoort’ en volg je de instructies voor opzegging.

5. Service

5.1 Als je lid wilt worden van de Service, moet je minimaal meerderjarig en dus achttien jaar zijn. Als je nog minderjarig bent en dus jonger dan achttien jaar, mag je alleen een Paspoort nemen met de uitdrukkelijke toestemming van je ouder(s) of wettelijke voogd(en) en de Service alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijk voogd, één en ander in overeenstemming met deze Paspoortvoorwaarden.

5.2 De Service en alle content die via onze Service wordt bekeken, zijn uitsluitend bestemd voor je eigen persoonlijke gebruik. Tijdens je lidmaatschap verlenen we je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Service te gebruiken en de Utopia content te bekijken die alleen voor dat doel via de Service worden gestreamd. Met uitzondering van voornoemde beperkte licentie wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen.

5.3 Je kunt de content alleen via de Service bekijken in die landen waar we onze Service beschikbaar maken. We gebruiken verschillende technologieën om je geografische locatie te controleren. Je kunt de content op alle apparaten bekijken die een verbinding hebben met het internet en welke geschikt zijn om audiovisuele content op te bekijken, echter je kan maar op één apparaat tegelijkertijd naar de Utopia content kijken of verbonden zijn met de Service. We kunnen het aantal beschikbare apparaten voor gebruik en de gelijktijdige streams van de Service naar geschikte apparaten naar eigen inzicht wijzigen en zullen je alsdan via een bericht op onze Utopia Website of door middel van een ander aan jou gericht bericht hiervan op de hoogte te stellen.

5.4 We werken de Service doorlopend bij en er komt voortdurend nieuwe Utopia content bij. Verder updaten we onze Service of aspecten daarvan op regelmatige basis, inclusief onze Utopia Website, gebruikersinterfaces, abonnementen, aanbiedingsopties, beschikbaarheid van Utopia content, prijzen, acties en Paspoortvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om je zonder kennisgeving mee te nemen in, of uit te sluiten van, updates en of tests in verband daarmee. We behouden ons het recht voor om regelmatig en geheel naar eigen inzicht te wijzigen hoe we onze Service aanbieden en exploiteren.

5.5 Je stemt ermee in om de Service, inclusief alle voorzieningen en functies in verband hiermee, te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, inclusief geldende beperkingen ten aanzien van openbare vertoning of gebruik van de Service en/of de Utopia content hiervan. Je stemt ermee in om Utopia content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Service, niet te archiveren, te downloaden (anders dan via benodigde caching voor persoonlijk gebruik), te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, hiervan afgeleide werken te maken, te koop aan te bieden of te gebruiken (behalve zoals nadrukkelijk is geautoriseerd in deze Paspoortvoorwaarden) zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Je stemt er ook mee in om de beveiligingen zoals door ons aangebracht tegen verveelvoudigen, openbaar maken en/of ter beschikking stellen van de Service niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te belemmeren of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken voor toegang tot de Service; software of andere producten die via de Service toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de Service te manipuleren; of geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Service te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, inclusief softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's.

5.6 Regelmatig en per land kunnen we de Utopia content die beschikbaar zal zijn om te kijken, alsmede de functionaliteiten zoals behorend bij het Paspoort, wijzigen. De kwaliteit van de weergave van streaming van Utopia content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte, de snelheid van je internetverbinding, kwaliteit waarin je de Utopia content wenst te streamen, etc. Je bent zelf verantwoordelijk voor de apparaten waarop je de Service wenst te gebruiken alsmede voor de toegang tot het internet en alle kosten die daarmee zijn gemoeid. Vraag je (mobiele) internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata. Wij verklaren of garanderen niets over de kwaliteit van je kijkbeleving op het scherm. De wachttijd totdat een stream van de geselecteerde Utopia content daadwerkelijk wordt gestart, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals je locatie, op dat moment beschikbare bandbreedte, de geselecteerde kwaliteit van de Utopia content en de configuratie van je apparaat waarop je de Service op afneemt.

5.7 Veel van de software die wordt gebruikt om de Service te kunnen ontvangen en om de Utopia content te kunnen afspelen alsmede voor vele overige functionaliteiten, bestaat uit zgn. third party software, oftewel software welke het eigendom is van derden. Daarnaast is er software welke ons eigendom is. Deze software kan variëren per apparaat en medium, en ook functies kunnen verschillen tussen apparaten. Deze derden zullen bij het downloaden (indien en voor zover je deze software niet reeds in verband met een andere toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd) hun voorwaarden en condities voorleggen ter acceptatie voor het gebruik van hun software. Indien je niet wenst in te stemmen met deze noodzakelijke software kan je geen gebruik maken van de Service. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de werking van deze software en geven geen garanties voor de werking en de compatibiliteit met onze Service. Gebruik onze Service niet indien je niet kunt instemmen met voornoemde voorwaarden. Als je een apparaat waarop de Service te gebruiken is verkoopt, verliest, in bruikleen geeft aan een derde, of anderszins niet meer tot jouw beschikking hebt dan kan je via ‘Mijn Paspoort’ een bepaald apparaat deactiveren. Let op; indien je niet deactiveert kunnen opvolgende gebruikers van het apparaat mogelijk toegang tot de Service hebben en toegang tot sommige van je accountgegevens. Volg de instructies op de Utopia Website in ‘Mijn Paspoort’.

5.8 We kunnen jouw gebruik van onze Service beëindigen of beperken, zonder compensatie of kennisgeving, indien wij vermoeden dat je: (i) in strijd met deze Paspoortvoorwaarden handelt; of (ii) de Service op een illegale of ongepaste manier gebruikt.

5.9 Het staat ons vrij om opmerkingen, informatie, ideeën, reviews, technieken of ander materiaal welke je mogelijk naar ons stuurt ("Feedback"), inclusief reacties op vragenlijsten of via postings in de Service, inclusief de Website en gebruikersinterfaces, zonder verdere compensatie, erkenning of betaling ten behoeve van jou, te gebruiken voor enigerlei doel, zoals het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten, diensten en het maken, wijzigen of aanpassen van de Service, het Programma, het onderliggende format, etc. Bovendien stem je ermee in om geen 'persoonlijkheidsrechten' in en op de Feedback in te roepen, voor zover afstand is toegestaan conform de Nederlandse wet. Als je ons ongevraagde materialen of ideeën toestuurt, doe je dit in de wetenschap dat je hiervoor geen enkele extra tegenprestatie zult ontvangen. Daarnaast doe je afstand van alle mogelijke vorderingen jegens ons betreffende het gebruik van deze materialen en ideeën.

6. Wachtwoorden en toegang tot account

6.1 Het lid dat het account voor toegang tot de Service heeft aangemaakt en via wiens Betalingsmethode de lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht, wordt in deze Paspoortvoorwaarden de Paspoorthouder genoemd. De Paspoorthouder heeft toegang tot en controle over het Service account. De controle van de Paspoorthouder wordt uitgeoefend door de combinatie van de log-in naam en gebruik van het wachtwoord. Teneinde de exclusieve controle te behouden mag de Paspoorthouder het wachtwoord aan niemand bekendmaken. Als de Paspoorthouder wil voorkomen dat anderen mogelijkerwijs de controle van de Paspoorthouder wijzigen, dient de Paspoorthouder de gegevens van de Betalingsmethode van het account niet bekend te maken (zoals de laatste vier cijfers van een creditcard of bankpas). De Paspoorthouder is ervoor verantwoordelijk om de aan ons verstrekte gegevens in verband met zijn/haar account bij te werken en waarheidsgetrouw en nauwkeurig te houden.

6.2 Teneinde je eenvoudig toegang te bieden tot je account en je te helpen bij het beheer van de Service, implementeren wij technologie waarmee we je kunnen herkennen als Paspoorthouder en je rechtstreeks toegang tot je account kunnen bieden zonder dat je steeds een log-in en wachtwoord of een andere gebruikers-id hoeft in te voeren wanneer je de Service opnieuw bezoekt. Dit geldt ook voor toegang via Service compatibile apparaten of de Website.

6.3 Indien je je wachtwoord van de Service deelt of anderen toegang biedt tot de Service via jouw account stem je er als Paspoorthouder mee in dat je als Paspoorthouder verantwoordelijk bent voor de naleving van de Paspoortvoorwaarden door een ieder waarmee je je wachtwoord deelt of waaraan je toegang biedt tot de Service via jouw account.

6.4 Wees voorzichtig met berichten waarin je wordt gevraagd om je creditcardgegevens of andere accountgegevens te versturen. Als je in je antwoord op dergelijke berichten je gegevens verstrekt, kan dit leiden tot identiteitsdiefstal. Open je gevoelige accountgegevens altijd rechtstreeks via de Website en niet door op een hyperlink in een e-mail of een andere elektronische communicatie te klikken, zelfs niet als deze e-mail of deze communicatie officieel lijkt. Wij behouden ons het recht voor om een account op elk gewenst moment te blokkeren, waarvan het lid al dan niet op de hoogte wordt gesteld, om ons en de Paspoorthouder te beschermen tegen vermeende frauduleuze activiteiten. Wij zijn niet verplicht om lidmaatschapskosten voor accounts die zijn geblokkeerd geheel danwel gedeeltelijk terug te betalen.

6.5 Als je hulp nodig hebt met je account kun je op elk gewenst moment op onze Website op de link ‘Help’ klikken. Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen.

7. Uitsluiting van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid

7.1 DE SERVICE EN ALLE UTOPIA CONTENT, SOFTWARE EN VERDERE FUNCTIONALITEITEN IN VERBAND HIERMEE WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN NAAR BESCHIKBAARHEID ('AS AVAILABLE') GELEVERD, MET ALLE TEKORTKOMINGEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE. WIJ GARANDEREN, VERKLAREN OF WAARBORGEN NIET DAT JE DE SERVICE ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZULT KUNNEN GEBRUIKEN EN OOK NIET DE VOORTDURENDE COMPATIBILITEIT VAN SOFTWARE EN APPARATEN MET ONZE SERVICE.

7.2 WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, DIRECTE NOCH INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE ANDERS DAN DIRECTE SCHADE ONTSTAAN DOOR GROVE SCHULD OF OPZET VAN ONZE ZIJDE.

8. Promoties

We kunnen promotie abonnementen aanbieden op onze websites. Indien er kosten aan een promotie abonnement verbonden zijn worden deze via je Betalingsmethode in rekening gebracht. De aankoop en inwisseling van promotie abonnementen zijn onderworpen aan de Voorwaarden van promotie abonnementen op onze Utopia Website. Promotiecodes kunnen worden ingewisseld op onze website. Promotiecodes kunnen slechts éénmaal worden gebruikt en kunnen niet worden ingewisseld voor contanten, worden doorverkocht of worden gecombineerd met andere aanbiedingen, zoals een gratis proefabonnement. Als je een promotiecode hebt ontvangen via een aanbieding van derden, kunnen aanvullende beperkingen gelden.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Auteursrecht: de Service, inclusief alle content die wordt geleverd via de Service, wordt beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

9.2 Handelsmerken: Utopia is een gedeponeerd woord- en beeldmerk van Talpa Content B.V. voor Nederland onder exclusieve licentie aan SBS Broadcasting B.V.

10. Toepasselijke recht

10.1 Deze Paspoortvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Nederlandse recht. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de toepassing van deze Paspoortvoorwaarden kunnen bij uitsluiting aan de rechter van Amsterdam worden voorgelegd.

10.2 Als een of meer bepalingen van deze Paspoortvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven hiermee de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onaangetast.

Laatste update: 20 november 2014

Volg Utopia

© SBS BROADCASTING / TALPA CONTENT 2019